รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
1
 พิมพ์รดา  จัตวาพรวนิช
เดี่ยวมือ 1  
2
 วรรษชล  สวัสดี
เดี่ยวมือ 2  
2
 วรรษชล  สวัสดี
ประเภทคู่  
1
 พิมพ์รดา  จัตวาพรวนิช
ประเภทคู่  
1
 วราภรณ์  เมืองโพธิ์
เดี่ยวมือ 1  
2
 กฤติกา  แอบเอี่ยม
เดี่ยวมือ 2  
2
 กฤติกา  แอบเอี่ยม
ประเภทคู่  
3
 ช่อลดา  หาสุข
ประเภทคู่