รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 10:40 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
วราภรณ์  พิมพรัตน์
อุดรธานี
อุดรธานี
สุจิตรา  นะวะสิมมา
อุดรธานี
อุดรธานี
วรินธร  เศษรักษา
อุดรธานี
อุดรธานี
ภัทรวดี  จันทหาร
อุดรธานี
อุดรธานี
เกศมณี  พจนิตย์
อุดรธานี
อุดรธานี
สุทาสินี  เบ้าชนะ
อุดรธานี
อุดรธานี
730
1
2
2
กรรณิการ์  ทูคำมี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
5
จิตสินี  ชูชื่น
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
4
จิระพร  ชูชื่น
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
3
น้ำค้าง  โสภะถา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
6
อุษา  สินทอง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
1
ศรีรัตน์  พงศาวกุล
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
480
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -