รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
ศรีสะเกษเกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย) สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
7 มีนาคม 2565 เวลา 12:10 น.
สนาม
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
6
รัฐพงษ์  แสงสวัสดิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
กัมพล  ป้อมประสิทธิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
ฉัตรชัย  ประสิทธิ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
วโรธร  จอนสร้อย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
รณชัย  รอดยิ้ม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1
ธงชัย  ไชยมโน
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
กมล  ประเสริฐ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
3
วัฒนา  ใจเย็น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
นพดล  คงแถวทอง
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1660
1
1
7
มานพ  ฟุ่มเฟือย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
ประณต  ทองเปราะ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
พิทยา  พลอยเจริญ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
เอกกวี  รื่นพารา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
โกมินทร์  เนาว์นนท์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
พิพัศน์  จรรยาวงษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1590
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน - ไม่ส่งทีมเข้าแข่งขัน
จำนวนนักกีฬาไม่เป็นไปตามกติกา -
เหรียญทอง -
เหรียญเงิน -
เหรียญทองแดง -